System edukacji

Organizacja naszych szkół jest zgodna ze strukturą szkolnictwa w Brandenburgii.

Poziom podstawowy (1–6 rok nauki)

Nasze szkoły podstawowe

Dzięki progresywistycznym koncepcjom pedagogicznym nasze szkoły podstawowe są nowoczesne i ukierunkowane na potrzeby dziecka. W Niemczech dzieci z reguły rozpoczynają naukę w wieku 6 lat. Nauka w szkole podstawowej (Grundschule) trwa 6 lat i obejmuje klasy 1 do 6. W naszych szkołach dzieci uczą się w klasach zróżnicowanych wiekowo.

Nasze szkoły podstawowe w Hangelsbergu i Königs Wusterhausen pracują w oparciu o koncepcję progresywistyczną, zgodnie z zasadami pedagogiki Montessori. Pedagogika Montessori została opracowana na początku XX wieku przez dr Marię Montessori.

Jest to specjalna, ukierunkowana na dziecko metoda wychowawcza, w której priorytetowe znaczenie ma swobodny rozwój jego osobowości.

Dr Montessori kierowała się zasadą, że dzieci uczą się lepiej, gdy same wybierają to, czego chcą się nauczyć. To podejście stosujemy w naszych szkołach podstawowych. Głównym elementem tej pedagogiki jest praca własna. W jej ramach uczniowie sami wyszukują zadania, które chcą wykonać i z dumą je realizują.

Praca własna i lekcje odbywają się w pomieszczeniach do nauki grupowej (salach lekcyjnych). Przypominają one raczej pomieszczenia mieszkalne. Wyróżnia je między innymi:

  • indywidualny wystrój podkreślający przynależność do danej grupy
  • różne materiały dydaktyczne, którymi dzieci mogą posługiwać się w ciągu dnia wedle uznania
  • grupy zróżnicowane wiekowo (klasy 1–3 i 4–6 uczą się razem)
  • 2 pedagogów (jeden nauczyciel i jeden wychowawca na grupę)
  • nowoczesny i zrozumiały system oceniania bez stopni
  • nacisk na całościowy rozwój uczniów – uwzględnia się rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i fizyczny

Ponadto w obu szkołach działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę nad dziećmi przed i po zajęciach. Ułatwia to rodzicom godzenie pracy z życiem rodzinnym.

W tradycyjnych niemieckich szkołach lekcje rozpoczynają się około godziny 8.00 i kończą w porze obiadowej (między godziną 12.00 a 14.00).

My jednak od samego początku realizujemy koncepcję szkoły całodziennej. Przewiduje ona różne zajęcia grupowe w czasie wolnym, przeprowadzane na przemian z lekcjami także w godzinach popołudniowych, jak również zajęcia pomocnicze (wyrównawcze i rozwijające). Nasze stołówki szkolne oferują ciepłe obiady.

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach średnich. W Niemczech istnieją różne typy szkół ponadpodstawowych. Stworzyliśmy szkoły o różnych profilach, w których każdy uczeń może optymalnie wykorzystać swój potencjał rozwojowy.

Dowiedz się więcej o naszych szkołach podstawowych..

Poziom średni (7–13 rok nauki)

W Niemczech edukacja na poziomie średnim rozpoczyna się po ukończeniu szkoły podstawowej i dzieli na:

  • poziom I (Sekundarstufe I) od 7 do 10 roku nauki
  • poziom II (Sekundarstufe II) od 11 do 13 roku nauki

Nasze szkoły średnie (7–10 rok nauki)

Nauka w szkole średniej trwa 4 lata – od 7 do 10 klasy. Do szkół tego typu uczęszczają z reguły uczniowie, którzy po ukończeniu nauki zamierzają podjąć naukę zawodu.

Nasze szkoły średnie mają różne profile. Szkoła średnia w Hangelsbergu uzupełnia naszą ofertę w zakresie pedagogiki Montessori (kampus Montessori Clara Grunwald w Hangelsbergu). Szkoła średnia w Briesen nie pracuje w oparciu o koncepcję progresywistyczną. Obie szkoły kładą nacisk na wczesną i konsekwentną orientację zawodową.

Dowiedz się więcej o naszych szkołach średnich.

FAWZ_Educational-System_High-School_Kreis
FAWZ_Educational-System_Comprehensive School-with-Upper-Secondary-Level_Kreis

Nasze szkoły zespolone z poziomem licealnym (7–13 rok nauki)

Nauka w szkołach tego typu trwa 7 lat – od 7 do 13 klasy, przy czym w 11 klasie rozpoczyna się poziom II. Szkoły te kształcą uczniów, którzy chcą uzyskać maturę (Abitur) i później studiować.

Także nasze trzy szkoły zespolone mają różne profile. Największa z nich, szkoła w Petershagen, może się na przykład poszczycić najnowocześniejszym wyposażeniem technicznym. Szkoła w Woltersdorfie oferuje szeroki wybór języków obcych, a na poziomie licealnym kładzie szczególny nacisk na nauki społeczne (ekonomię i pedagogikę). Nasza najnowsza szkoła w Königs Wusterhausen jest pionierem w realizowanym przez nas programie cyfryzacji i ma profil matematyczno-przyrodniczy.

Wspólną cechą wszystkich szkół zespolonych jest intensywna orientacja zawodowa i akademicka, która rozpoczyna się od pierwszego roku nauki.

 

Dowiedz się więcej o naszych szkołach zespolonych.

Szkoła zawodowa (po ukończeniu 10 lub 13 roku nauki)

W Niemczech kształcenie zawodowe odbywa się zazwyczaj w systemie dualnym. Każdego roku pół miliona absolwentów szkół rozpoczyna kształcenie, aby w profesjonalny sposób nauczyć się zawodu i uzyskać odpowiednie kwalifikacje.

Kształcenie w systemie dualnym obejmuje teorię i praktykę. Teoria nauczana jest w szkole zawodowej, natomiast część praktyczną nauki zawodu przejmuje przedsiębiorstwo lub instytucja publiczna.

Poza tą formą kształcenia zawodowego istnieje też pełnoczasowe kształcenie szkolne. W tym wypadku szkoła zawodowa przekazuje teorię i odpowiada za główną część kształcenia, a część praktyczną stanowią praktyki. Ma to miejsce w przypadku niektórych grup zawodowych, np. wychowawców.

Kształcenie zawodowe – czy to w systemie dualnym czy pełnoczasowe w szkole – trwa przeważnie od 2 do 4 lat.

Nasza szkoła zawodowa

Do szkoły zawodowej uczniowie uczęszczają z reguły po zakończeniu regularnej nauki w szkole (po 10 klasie lub po maturze). W naszej szkole kształcimy w systemie pełnoczasowym w zawodach społecznych z przyszłością:

  • asystent socjalny (kształcenie 2-letnie)
  • wychowawca (kształcenie 3-letnie)

Kształcenie to uzupełniają liczne praktyki. Specyfiką kształcenia wychowawców jest dodatkowe ukierunkowanie na „pedagogikę Montessori” i „pedagogikę przeżyć”. Połączenie tych specjalności jest do dziś rzadko spotykane w Niemczech.

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie wychowawca absolwenci uprawnieni są nawet do podjęcia studiów na wyższej uczelni. Uczniowie nieposiadający uprawnień do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe mogą zdobyć je bezpłatnie w naszej szkole.