Erasmus Plus

FAWZ otrzymało akredytację w programie Erasmus Plus na lata 2021-27. Erasmus Plus umożliwia naszym uczniom realizację projektów i partnerstwa na poziomie europejskim oraz naukę i zdobywanie doświadczenia zawodowego w innych krajach UE.

Erasmus Plus stanowi europejskie ramy działań na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego, które przyczyniają się do rozwoju osobistego, rozwoju edukacji, wiedzy zawodowej, równości i integracji społecznej. Program ma również na celu promowanie zrównoważonego rozwoju we współpracy z partnerami w dziedzinie edukacji oraz wspieranie realizacji celów strategicznych UE na rzecz młodzieży.

Cele programu Erasmus Plus:

  • ograniczenie przedwczesnego przerywania nauki
  • promowanie kształcenia dorosłych, zwłaszcza w zakresie nowych umiejętności i kompetencji wymaganych na rynku pracy
  • zachęcanie młodych ludzi do uczestnictwa w demokracji europejskiej
  • promowanie współpracy i mobilności z krajami partnerskimi UE
  • wspieranie innowacji, współpracy i reform
  • ograniczanie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi

Większa mobilność międzynarodowa

Erasmus Plus oferuje uczniom i nauczycielom możliwość wyjazdów, indywidualnych i grupowych. Nasze przedszkole, nasze szkoły podstawowe i ogólnokształcące współpracują ze sobą w ramach konsorcjum. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele ze wszystkich szkół FAWZ mogą uczestniczyć w różnych projektach.

Nasze pomysły na projekty są różnorodne i wychodzą naprzeciw różnym zainteresowaniom: od szkoły przeciwko rasizmowi, poprzez nauki przyrodnicze i zrównoważony rozwój ekologiczny aż po naukę cyfrową i sport. Realizujemy projekty krótko- i długoterminowe, część z nich w formie „blendend mobility” lub wyłącznie w formie cyfrowej (eTwinning). Pomysły na projekty i ich ramy są dostosowywane do preferencji uczestników po zakończeniu każdego cyklu.

Logo_Erasmus-plus